onsdag 21 maj 2014

Utnyttja Din rösträtt!


På söndag är det dags för val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val som berör os alla.

Det finns tre bra skäl för att rösta i EP-valet.:

Jobben!

Alla som vill och kan ska kunna jobba. Det är grunden för vår politik. I dagens globaliserade värld är det viktigt att länder samarbetar över gränserna. Det finns partier som vill att vi höjer murarna och gör det svårare för våra företag att konkurrera. Tänk på att mindre krångel där ger bättre tillväxt här!

Ordning i ekonomin!

Vi har sett till att Sverige har klarat finanskrisen bättre än de flesta andra länder i Europa. Men det räcker inte. Det är även viktigt att andra länder har ordning i sin ekonomi så att hela Europa fungerar. Vi måste ha en arbetslinje i hela Europa.

Öppenheten!

Det är inte så väldigt många år sedan vi såg murar i Europa. Murar som hindrade människor att fritt röra sig över gränserna. Det är viktigt att värna denna öppenhet. Idag hör vi att inte bara Sverigedemokraterna utan även Socialdemokraterna vill begränsa och försvåra för människor att fritt röra sig över gränserna. Vi vill leva i ett fritt öppet Europa.

Därför är det viktigt att rösta i valet på söndag eller varför inte förtidsrösta redan nu. Tänk på att varje röst är viktig.

Utnyttja Din rösträtt genom att gå och rösta och rösta på Nya Moderaterna!

tisdag 22 april 2014

LOV behövs även i Eslöv

Socialdemokraterna i Eslöv vill avskaffa Lagen om Valfrihet i Eslöv.
Man tycker tydligen även här att den enskilde medborgaren inte förstår sitt eget bästa och därför inte ska få välja utförare själv inom hemtjänsten.
Ett skäl som anförs är att bland annat uppföljningar och kvalitetskontroller kostar för mycket. I Tony Hanssons (S) drömvärld finns bara ett alternativ och det behöver man inte följa upp eller kontrollera kvaliteten på! När man kallar en valfrihetsreform för borgerlig privatiseringsiver tycker jag man näst intill omyndigförklarar den enskilde och nedvärderar människans förmåga att kunna avgöra sitt eget bästa.
Socialdemokraterna i Eslöv lovar att avskaffa LOV nästa mandatperiod.
Moderaterna i Eslöv lovar att så vakt om LOV även nästa mandatperiod.

torsdag 3 april 2014

Parkering i Eslöv

Vid senaste kommunstyrelsemötet var parkeringsfrågan på dagordningen i två olika frågor.
Dels gäller det den så kallade parkeringsnormen, dvs hur många parkeringsplatser en fastighetsägare måste skapa vid nybyggnation, dels gäller det frågan om att avgiftsbelägga parkeringar.
En för hög parkeringsnorm hämmar viljan att bygga nytt. Vi har stor brist på bostäder i Eslöv. Därför är det av högsta vikt att det byggs mer. Det vill de flesta partier i Eslöv utom SD och kanske MP!
Då är det naturligt att vi sänker byggnormen i Eslöv.
När vi då gör det för att byggandet och därmed förtätningen av centrum ska öka, är det av stor vikt att vi skapar nya p-platser. Frågan som man då bör ställa sig är: vem ska betala kostnaden för dessa nya p-platser? Är det skattekollektivet eller är det den som parkerar? Svaret är, enligt mig, den som parkerar. Så tycker inte alla, utan SD med deras "hangarounds" NKE vill att skattebetalarna ska betala parkeringshusbyggen. Även MP yrkade så i nämnden vilket är anmärkningsvärt!
Hur taxekonstruktionen ska utformas och hur centrum ska zonindelas ska den förvaltning som sköter gator och trafik utreda och snabbt komma med förslag på. Här försöker FP ta billiga poänger vilket är onödigt. Låt oss ta den diskussionen när vi har ett konkret förslag att diskutera för det hade vi inte i tisdags!

tisdag 19 juni 2012

Bättre sortering - Bättre miljö

Nästa år inför vårt kommunala renhållningsbolag, Merab, hushållsnära insamling av avfall. Det innebär att alla hushåll som vill får möjlighet att sortera sina sopor i nio olika delar hemma. Redan nu är man skyldig att sortera sitta avfall men man måste åka iväg med det mesta till återvinningsstationer. Det förfarandet innebär mer bilkörning och sämre sortering. Samtidigt som det nya systemet införs höjs taxorna. Det beror till stor del på att Merab gjort en ny upphandling av insamlingen. Den nya upphandlingen resulterade i ett betydligt dyrare avtal än det nuvarande och det är naturligtvis hushållen som får bära kostnaden.
Miljövinsten med det nya systemet är stor. Många slipper köra till återvinningsstationerna och vi får ett renare avfall. Det senare innebär sannolikt att kostnaden på sikt minskar för Merab att bli av med avfallet.
Det är då märkligt att miljöpartiet i Eslöv röstade mot detta system och mot de nya taxorna. Samtidigt sägar man sig vara pådrivande i frågan om att införa en bättre sortering. Ologiskt!
Sverigedemokraterna och Nya kommunpartiet vill gärna ha systemet men vill inte betala för det. Vem som ska betala är dock lite oklart, men det är väl som vanligt någon annan!

fredag 1 juni 2012

Äntligen kan Östra skolan pensioneras!

I måndags beslöt Kommunfullmäktige äntligen att ersätta de gamla slitna lokalerna på Östra skolan. Det blir nyrenoverade, fräscha lokaler som tidigare använts av gymnasieskolan. Alternativet som debatterades i måndags var en nybyggd skola vid Källeberg. Folkpartiet hade övergett sitt gamla förslag om att flytta Östra skolans Källebergskolans elever till Sallius. Centern hade också ändrat sig i förhållande till stt förslag från november. Det vi nu får är nya fräscha lokaler med bra möjligheter för pedagogisk verksamhet samt en bra utemiljö. Utemiljön blir större här jämfört med Källebergsalternativet. Framförallt slipper vi ta resurser från den pedagogiska verksamheten för att lägga på lokalhyror som vi hade behövt göra om vi beslutat bygga nytt. Hur man kan påstå att den pedagogiska verksamheten blivit bättre med mindre resurser är en gåta! Det har även förts fram att gymnasiet splittras. Även det påståendet är märkligt eftersom man föreslår att ett gymnasieprogram flyttas till den lokal där ett annat program redan finns. Om det är att splittra så är ju verksamheten redan splittrad vilket den inte är. I måndags fattades ett bra beslut och det kommer att bli en stor förbättring för eleverna på Östra skolan.

onsdag 25 april 2012

Östra Skolan eller Industriprogram?

I måndags debatterades skollokaler på Kommunfullmäktige i Eslöv. Det handlar om att äntligen kunna avveckla nuvarande Östra Skolan som har gjort sitt. Förslaget är att gymnasiet lämnar det s.k. H-O huset nårmast Ringsjövägen och att det huset renoveras för att bli en ny Östra Skolan. Elevantalet på gymnasieskolan har varit konstant sjunkande i många år. Förslaget att lämna H-O huset kom ursprungligen från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Det finns plats i befintliga lokaler för att inrymma nuvarande program. Så svaret på rubriken är Båda två! Folkpartiet påstår att det finns risk för att Industriprogrammet "offras" och kommer att läggas ner. Något fog för detta påstående finns inte. Industriprogrammet kommer att finnas kvar förutsatt att det finns tillräckligt med elever som vill gå där. Folkpartiet vill istället bygga nytt vid nuvarande Källebergskolan. Det finns idag ca 45 mkr avsatt för detta. Senare kostnadsberäkningar har visat att kostnaden drar iväg till mer än 100 mkr för att bygga nytt. Hur detta ska finansieras redovisas icke av FP. Dessutom skulle de höga hyrorna för gymnasiet kvarstå. Centerpartiet yrkade bifall till FP:s förslag och man talar om barnperspektiv. Vilka barn det gäller kan man fråga sig. I varje fall inte barnen på Östra Skolan. Så sent som i november 2011 föreslog Centerpartiet att vi skulle flytta tillbaka högstadieeleverna från Källeberg till Norrevång och Ekenäs som vi just minskat ner. Hur var det med barnperspektivet där? Ett problem i sammanhanget är att vare sig Centerns eller Folkpartiets representant var närvarande på det KSAU där de ovanstående planerna först föreslogs. Centerns Annette Linander var inte heller närvarande på nästa redovisning från lokalgruppen. När de då står upp och säger att de inte fått information och att processen går för fort så faller det genast tillbaka på dem själva.

onsdag 4 april 2012

Uganda


Så var vi hemma igen efter en vecka i Afrika. Det var en mycket intressant resa där vi efter vissa missöden slutligen kom till staden Lugazi. Vi hade många intressanta diskussioner med företrädare för Lugazi och fick göra spännande besök på bland annat skolor och andra verksamheter samt deras tilltänkta soptipp. Den sistnämnda var inte helt bra placerad!
Om två veckor kommer en delegation från Lugazi till Eslöv och sedan ger det sig om vi kan få igång ett parterskap med finansierat av SIDA.
Visar en bild på Lugazi town council, deras stadshus.